Tài liệu
 1. Luật Bảo vệ Môi trường của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
 2. Luật Tài nguyên nước của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012
 3. Luật Phòng cháy và chữa cháy của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001
 4. Luật Xây dựng 2003 số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003
 5. Luật hóa chất của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007
 6. Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 7. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006
 8. Luật Thương mại 2005 được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005
 9. Luật đa dạng sinh học 2008 được Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008
 10. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường
 11. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ
 12. Nghị định 29/2011/NĐ-CP, ngày 18/04/2011 của Chính phủ “Quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường”
 13. Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy
 14. Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 15. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến l
 16. Nghị định 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của Chính phủ Quy định về việc xác định thiệt hại đối với môi trường
 17. Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
 18. Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 19. Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư
 20. Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
 21. Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Tin liên quan

  • HỒ CHÍ MINH
  • 142-144 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, Tp.HCM
  • HÀ NỘI
  • Số 1609, CT5  Xa La, Phường Tân Triều, Quận Thanh Trì, Hà Nội
  • LIÊN HỆ
  • Hotline: (028). 66. 84. 22. 02

  • (028) 629. 45. 723 - 629. 44. 855 (Tel)

  • (028) 629. 44. 399 - 629. 44. 866 (Fax)

  • Email: info@congnghesach.vn

   

 • Trực tuyến
 • Hỗ trợ 1: 0918111726
 • Hỗ trợ 2: 0938. 111. 726
 • Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:8
 • Hôm nay:358
 • Số lượt truy cập:968404
Công ty môi trường